Jun 04

Skolverket, och under perioden 2003 – 2008 MSU, har sedan 2001 haft ett uppdrag att utveckla den mjuka infrastrukturen inom utbildningsområdet. Då detta uppdrag inte längre kvarstår har Skolverket sedan årskiftet valt att inte längre driva projektet med samma namn. Det innebär bland annat att deltagandet i standardiseringsarbetet nu bara sker när Skolverket har direkta intressen, sålunda fortsatt deltagande i SIS TK450 med fokus på AG 5 där arbetet med att ta fram en svensk standard för utbildningsinformation pågår.

Uppdraget med att stödja utvecklingen och användandet av IT i skolan påverkas inte av detta där bland annat frågor kring digitala lärresurser ligger.

Skriven av Peter Karlberg

Okt 19

EDRENE har nu publicerat en rapport som behandlar standarder och interoperabilitet. Rapporten baseras på bidrag från deltagarna i nätverket (som alltså samlar lärresursarkivägare) och de två workshops som haft detta fokus och ger en bild av hur standarder används i arkivsammanhang inom området. Även om användandet inte alltid legat i fokus pekar rapporten ut områden där så skulle kunna vara fallet.

I rapporten ges också korta sammanfattningar om läget inom olika områden som metadata, utbyte av innehåll och autensiering och auktorisering, när det gäller det senare refereras till tre nationella identity management exempel; Norge, Holland och Danmark.

Skriven av Peter Karlberg \\ taggar: , , ,

Okt 12

Diskussionen vid dagens Flashmeeting med arbetsgruppen om MLO/ELM handlade bland annat om behov av att utvidga specifikationen för att också täcka in regler som styr hur (vilka, i vilken ordning) olika delar, delkurser, kurser kan kombineras för at uppnå en examen. Då tipsades om ett verktyg just för sådant:

Skriven av Peter Karlberg \\ taggar: , , ,

Okt 12

European Learner Mobility

Simon Grant fortsätter att vidareutveckla den konceptuella modellen – kartan för ELM som jag skrivit om tidigare. Denna gång publiceras kartorna på iCopers Cmap-server.

Skriven av Peter Karlberg \\ taggar: ,

Okt 12

Information Standards Board: ”The Information Standards Board (ISB) for education, skills and children’s services in England (escs) is the system-wide authority for all information and data standards. Its mission is to facilitate information sharing across the system; agree information standards to aid front line delivery; improve efficiency, reduce costs and minimise bureaucracy.”

England är naturligtvis ett något större land än Sverige men det förklarar kanske inte hela skillnaden när det gäller organisation av arbetet med mjuk infrastruktur. ISB är en styrelse som fastställer (i bemärkelsen identifierar och pekar ut) standarder som skall användas inom skolväsendet. ISB har föreskrivningsrätt och en tydlig process för hur beslut tas. Standarder finns för allt från schemaläggning till information om utbildningsutbud. De kontrollerade vokabulärer som fastställts (och här finns det flera olika organisationer som ”äger” termer) tillhandahålls både för access via webb men, och kanske viktigare via webservices.

Skriven av Peter Karlberg \\ taggar: , , , ,

Okt 05

Arbetet med en svensk standard för elevrelaterad information i samband med gymnasieintagningen fortskrider. Vid dagens möte i arbetsgruppen (som alltså kan refereras som TK450/AG4) gick vi igenom den informativa delen av standarden som illustrerar – ger exempel på – en XML-bindning.

Under den närmaste månaden hoppas vi få färdigt en 0.1-version av denna standard och planen är nu att ha ett seminarium i början av december där vårt upplägg kan presenteras och framförallt diskuteras. Målgruppen för seminariet torde i första hand vara de som arbetar med gymnasieantagningen (på t.ex. regionala antagningsenheter) och systemansvariga för elevadministrativa system i kommuner.

Skriven av Peter Karlberg \\ taggar: , ,

Sep 30

Dagens möte med CEN/WSLT, alltså workshopen om lärteknologi, handlar bland annat om arbetet med ELM vilket står för European Learning Mobility. Fokus i det arbetet ligger på Europass och kan följas på den wiki som hyser flera projekt. För den nyfikne finns där en del att hämta. Väldigt tydligt är att arbetet är väldigt nära knutet till EU-policy.

Dock saknas information om svenskt deltagande och om svensk praktik när det gäller t.ex. Europass, sannolikt beroende på att svenska organisationer/myndigheter inte är representerade i arbetet. WSLT-ELM som arbetsgruppen heter arbetar mycket intensivt och försöker bland annat ta fram en konceptuell bild/karta över området (se tidigare inlägg). Taggen för Twitterinlägg kring arbetet är #wslt-elm

Skriven av Peter Karlberg \\ taggar: , , ,

Sep 23

Development of a conceptual model | Simon Grant of CETIS: ”Reflecting on the challenging field of conceptual models, I thought of the idea of exposing my evolving conceptual model that extends across the areas of learner mobility, learning, evaluation/assessment, credit, qualifications and awards, and intended learning outcomes — which could easily be detailed to cover knowledge, skill and competence.”

Simon Grant, som också deltog på Nordlet Open Forum i fredags, har publicerat en konceptuell modell (karta) som försöker fånga rätt mycket. Idèn med konceptuella modeller är att man genom den grafiska beskrivningen kan få en överblick över hur olika koncept förhåller sig till varandra. Basen är förstås att man har definierat de olika koncepten (och det är en nyttig och intressant övning som förutsätter att experter från det fält man vill beskriva deltar) inom ett avgränsat område (domän). Varje koncept kan sedan beskrivas mer i detalj, vara utgångspunkt för en mer detaljerad ”egen” konceptkarta och i verktyg för detta kan man förstås klicka på ett koncept för att få fram definitionen respektive till underliggande koncept.

Simon Grants bidrag ger en slags överblick av delar av det fält som olika standardiseringsinitiativ arbetar med, särskilt sett i ett europeiskt perspektiv. Ser man det ur ett SC36-perspektiv så saknar man förstås sådant som lärresurser, läro- och kursplaner, och hela frågan om anpassning till individuella behov. Detta innebär dock inte egentligen en kritik av modellen – som förstås antingen kan utvidgas eller specificeras, intended learning outcome skulle ju t.ex. kunna omfatta mål i t.ex. en kursplan.

Frågan är om ett utvidgat användande av konceptuella modeller skulle kunna möjliggöra deltagande av fler i den process som leder fram till standardisering.

Skriven av Peter Karlberg \\ taggar: , , ,

Sep 21

Så här efter 7 intensiva dagar med bl.a. intensiva diskussioner om den metadatamodell vi verkar ha fått accept för i arbetet med MLR – metadata för lärresurser, alltså hur man skall beskriva sådana resurser – övergick vi idag på SC36s plenarmöte (dag 1 av 2) till en annan slags diskussion. Mer av typen vilka andra organisationer skall vi ha samarbete med och på vilket sätt, vilken nivå. På SC36-språk har vi alltså ägnat en stor del av dagen åt liaisons – fått rapporter om vad som pågår och lite, lite diskutera nyttan med dessa relationer/rapporter. Ibland är det faktiskt ytterst svårt att förstå vad som är nyttan med dessa.

En av de saker som rapporterades var förstås från det europeiska arbetet inom CEN i vilket vi också deltar. Bland annat rapporterades av Christian Stracke (vice ordförande i CEN TC353) om status för MLO-AD. Eftersom jag tyckte att han lite missade i beskrivningen av definitionen av vad ett Learning Opportunity är för något uppdaterade jag mig vad gäller definitionerna som alltså är:

Learning Opportunity (LO)

A chance to participate in education or training.

Learning Opportunity Provider (LOP)

An agent (person or organisation) that provides learning opportunities.

Learning Opportunity Specification (LOS)

An abstract description of a learning opportunity, consisting of information that will be consistent across multiple instances of the learning opportunity.

Learning Opportunity Instance (LOI)

A single occurrence of a learning opportunity. Unlike a Learning Opportunity Specification, a Learning Opportunity Instance is not abstract, may be bound to particular dates or locations, and may be applied for or participated in by learners.

Kom samtidigt att – eftersom frågan om vad som krävs för att tillämpa standarden. Den frågan är nämligen högaktuell i många av SC36s projekt. Och den ”regel” som finns i MLO-AD är helt enkelt lysande:

A strictly conforming instance is a set of structured information constituted only of objects and statements defined by the classes and properties of this standard and fully qualified refinements of the properties defined in this standard.

A fully qualified refinement is defined for the purpose of conformance as a property that explicitly extends a property defined by this standard. A fully qualified refinement must be capable of being processed according to the semantics of the property it extends.

A conforming instance may contain additional objects and properties.

Note: As there are no cardinality restrictions on any of the properties of this standard, an instance consisting only of one or more objects conforming to classes defined in this standard but without any properties is a strictly conforming instance.

Särskilt noten uttrycker enligt min mening något oerhört centralt och som handlar om att kunna utnyttja de möjligheter vi numera har att skapa det Fredrik Paulsson (och andra) kanske skulle kalla en metadataekologi, om hur det faktum att vi alla kan vara både konsumenter och producenter, om hur vi kan låta maskinerna hjälpa oss inte bara med snabbhet utan också med semantik ger oss möjligheter att se, skapa ny mening.

Skriven av Peter Karlberg \\ taggar: ,

Sep 19

Nordlet Open Forum: ”We are living in extraordinary times. Emerging Information Technology (IT) is ushering in a new age of a “shared knowledge society” on a global scale. But what does a “shared knowledge society” mean? How does the incorporation of emerging IT allowing our global society to evolve and in what ways? How can we describe the unique blend of technologies allowing this dynamic transformation? What IT components are important in allowing us to effectively learn and even communicate on a global scale? What standards are needed to support the implementation of these ITs in allowing our global civilization to evolve into a “shared knowledge society”?”

Nordlet Open Forum blev faktiskt ett mcket bra Open Forum (dessa anordnas två gånger per år i anslutning till ISO/IEC JTC1/SC36 möten (plenar). Denna gång stod Nordlet och iCoper som arrangörer och dokumentation kommer att göras tillgänglig på Nordletportalen (tag #nordlet på Twitter).

Det öppna forat blev en slags halvtidsmarkering under SC36-relaterade aktiviteterna i Umeå. WG4 som sysslar med metadata relaterade till lärresurser har redan haft fyra mycket långa arbetsdagar. Stor del av den tiden har ägnats åt att ge project editors* instruktioner för hur de skall fördigställa de dokument som inom kort kommer att gå ut för omröstning.

De aktuella delarna är del 1 som utgör ramverk för MLR (metadata for learning resources) och del 2 som identifierar de Dublin Core-element(dc) som kommer att ingå. De frågor som diskuterades rörde främst den abstrakta modell som valts för ramverket (och som inte alla riktigt anpassat sig till/förstår/accepterar) och om man kan använda dc-element och specificera domänen (lärresurs) utan att därmed ha modifierat elementet/termen.

Nu startar WG3s arbete och första punkt på agendan är en redovisning av en studieperiod kring ePortfolio. Spännande men man undrar skall/kan man standardisera ePortfolio eller är det kanske så att man skall standardisera en del av de möjliga element som kan tänkas ingå i en sådan (valfria element).

* arbetsgrupper – WG – har oftast flera standardsförslag under utarbetande samtidigt, till var och en av dessa finns en eller flera skribenter knutna – project editors

Skriven av Peter Karlberg \\ taggar: , , , , ,